fbpx

SPLOŠNI POGOJI »ZDRAVNIK SVETUJE«

I. Splošni pogoji in definicije
»Zdravnik svetuje« je spletna platforma družbe 12media d.o.o., Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče kot nosilca platforme (v nadaljevanju: platforma), ki deluje v skladu z veljavno zakonodajo in predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja.
Splošni pogoji urejajo medsebojno sodelovanje uporabnikov in svetovalcev na platformi ter njihovo razmerje, pravice in obveznosti do same platforme.
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo sledeč pomen:
1. Uporabnik je vsak, ki se na platformi prijavi oziroma uporabi kontakte platforme z namenom uporabe ponujenih storitev.
2. Svetovalec je oseba s strokovnim znanjem na zdravstvenem področju, ki z nosilcem platforme sklene ustrezno pogodbeno razmerje, znotraj katerega nato za potrebe platforme izvaja svetovanje in podajanje zdravstvenih informacij uporabnikom na platformi.
3. Sporazum je določen kot sporazum, sklenjen med uporabnikom in nosilcem platforme ob prvem klicu uporabnika, skladno z določili teh splošnih pogojev.
4. Nosilec platforme skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje platforme, ki služi izmenjavi informacij med svetovalcem in uporabnikom, ter skrbi za obračunavanje opravljenih storitev.
5. Platforma je spletna stran, ki ponuja storitve zdravstvenega svetovanja uporabnikom, ki uporabijo kontakte, navedene na sami spletni platformi.
6. Zdravstveni nasvet je krajše mnenje zdravnika, nasvet ali usmeritev uporabnikom na zdravstvenem področju, ki je namenjeno zgolj za interno uporabo uporabnika ter ga ni dovoljeno predajati, prodajati ali drugače tretjo osebo neupravičeno seznaniti z njegovo vsebino.

II. Predmet delovanja platforme ter izključitev odgovornosti za vsebino storitev
Predmet delovanja platforme in njen namen je podajanje krajših zdravniških nasvetov in usmeritev uporabnikom na zdravstvenem področju. Navedeno opravljajo svetovalci preko komunikacijskih kanalov, navedenih na sami platformi.
Zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev vezani na pogodbena določila, s katerimi je urejeno pogodbeno razmerje z nosilcem platforme.
Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo ali oziroma v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj krajši zdravniški nasvet oziroma usmeritev za morebitne zdravstvene aktivnosti, ki jih potem uporabniki lahko opravijo preko ali s pomočjo strokovno usposobljenih oseb. Platforma in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo nobene odškodninske odgovornosti.
Platforma ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti ter zato ne more jamčiti za njihovo identiteto in zanesljivost.
Platforma lahko ponudbo tematskih sklopov, za katere posreduje informacije, storitve in svetovalce, dopolni, spremeni ali omeji.
Platforma uporabnikom ali tretjim osebam oziroma o uporabnikih ali tretjih osebah ne bo posredovala nobenih informacij v nasprotju z določili Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredbe (EU) 2016/679), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007) ter ostalimi predpisi s tega pravnega področja.
Uporabniki spletno platformo uporabljajo na lastno odgovornost. Platforma ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo platforme.
Nosilec platforme si bo vseskozi prizadeval za neprekinjeno, tehnično dovršeno možnost uporabe, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne prekinitve v delovanju storitve. Prav tako ne prevzema odgovornosti za motnje, napake, zamude in druge ovire pri delovanju, ki nastanejo pri prenosu vsebin preko interneta. Nosilec platforme nima vpliva na prenos podatkov preko interneta kot komunikacijskega kanala in zato ne prevzema odgovornosti za dostop do spletne platforme in razpoložljivosti interneta.
III. Pogoji uporabe
Uporabnik se zavezuje, da bo storitve, ki jih ponuja platforma, uporabljal zgolj in samo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji ter veljavno zakonodajo.
Uporabnik se zavezuje, da informacij ali nasvetov, danih s strani svetovalcev, ne bo neupravičeno distribuiral dalje, saj prevzema zavedanje, da so tako podane informacije namenjene zgolj njemu in njegovi interni uporabi.
Uporabniki se zavezujejo, da platforme na noben način ne bodo izkoriščali za deljenje, objavo ali drugačno distribucijo sporočil ali informacij, ki:
• so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so zavajajoče, goljufive, nasilne oziroma vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja;
• se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo;
• se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije;
• lahko ogrožajo državno varnost;
• se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog;
• se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor;
• kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti, nezmožnosti ali drugih osebnostnih značilnosti;
• kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov;
• določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, »junk« ali »bulk« sporočila (spamming) oziroma druge oblike nepooblaščenih spodbud ter oblik loterij in hazardnih iger;
• pomenijo, dajejo ali omogočajo nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah.
Uporabnik z uporabo platforme in vzpostavitvijo kontakta izrecno potrjuje, da sodeluje preko telefonske številke, katero je upravičen uporabljati, in sicer je njegova last ali pa ima dovoljenje lastnika telefonske številke. Uporabnik se zavezuje, da v namen uporabe platforme ne bo zlorabil ali neupravičeno uporabil telefonskih številk drugih oseb. Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje telefon, preko katerega dostopa do platforme in vse podatke na njem. V primeru kršitev navedenega ali drugačne zlorabe telefona ali telefonske številke s strani uporabnika nosilec platforme ne nosi nobene odgovornosti.
Izrecno je prepovedano opravljanje sledečih aktivnosti na, preko ali s pomočjo predmetne platforme:
• na kakršenkoli način opozarjati na lastne ali hiperpovezave tretjih oseb ali si slednje prilastiti, če vodijo do spletnih strani z zgoraj omenjenimi prepovedanimi vsebinami,
• shranjevati ali ponujati vsebine, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb (blagovnih znamk, modelov, patentov, itd.),
• poskušati ali izvesti vdor ali napad na spletno platformo ali druge strežnike,
• posredovati računalniške viruse ali podobne programe, ki lahko uničijo, obremenijo, deloma ali v celoti onesposobijo ali spremenijo strojno in programsko opremo, podatke ali datoteke platforme, svetovalcev, uporabnikov ali tretjih oseb,
• zbirati, shranjevati, spreminjati, posredovati ali drugače uporabljati podatke oseb, ki uporabljajo spletno platformo,
• prijaviti se na spletno platformo oziroma jo uporabljati z napačnimi podatki,
• prevzeti uporabnike ali svetovalce predmetne spletne platforme za izvajanje lastnih ali storitev tretjih oseb,
• uporabljati spletno platformo za oglaševanje katerihkoli plačljivih vsebin, proizvodov ali storitev ter
• trajno hraniti, razmnoževati, razširjati, drugače distribuirati ali javno posredovati vsebine, naložene ali pridobljene preko platforme ali jih neupravičeno uporabiti za drugačen namen, kot interno uporabo uporabnika.
V primeru kršitve zgoraj navedenih prepovedi si platforma pridržuje pravico do takojšnje odjave uporabnika iz spletne platforme in ima v takem primeru pravico takšnemu uporabniku odpovedati izvajanje storitev, brez kakšne odgovornosti do uporabnika.
Uporabnik platforme je lahko samo oseba, stara najmanj 15 let ali omejeno poslovno sposobna.
S tem, ko uporabnik vzpostavi telefonski klic preko kontaktov, objavljenih na spletni platformi, se šteje, da je seznanjen z vsebino predmetnih splošnih pogojev in nanje pristaja.
Splošni pogoji so tako, četudi brez sklicevanja nanje, pred vsakim morebitnim nadaljnjim spletnim opravilom ali kakršnokoli drugo spletno aktivnostjo, osnova poslovanja oz. vseh nadaljnjih opravil oziroma aktivnosti, ki jih uporabnik izvede s svojimi uporabniškimi podatki.
Uporabnik nosi izključno odgovornost za opravila, izvedena z njegovimi uporabniškimi podatki. Nedopustno je posredovanje uporabniških podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.
Uporabnik mora izgubo svojih uporabniških podatkov ali sum zlorabe svojih uporabniških podatkov nemudoma javiti platformi, ki poskrbi za blokiranje dostopa.
Uporabnik mora upoštevati vse v splošnih pogojih opredeljene prepovedi in pravila uporabe, zlasti kar zadeva razširjanje protipravnih vsebin. Uporabnik odgovarja za zlorabo storitev in kršitve teh splošnih pogojev poslovanja ter za svoje druge obveznosti. Platforma oziroma nosilec platforme ali svetovalec ne odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi kršenja njihovih pravic, ki bi morebiti nastale zaradi uporabnikovega dejanja.
Svetovalci svoje storitve uporabnikom nudijo na podlagi svoje strokovne usposobljenosti in znanj na zdravstvenem področju. Svetovalci zagotavljajo, da so na dotičnem področju kompetentni, da so njihove informacije in nasveti pošteni ter da so podani v dobri veri in s potrebno skrbnostjo dobrega strokovnjaka, uporabniku pa namenjajo vso svojo pozornost.
Platforma v celoti zavrača kakršnekoli zahteve s strani tretjih oseb iz kateregakoli pravnega razloga, saj se vsebine, pridobljene in omogočene preko predmetne platforme, skladno s predmetnimi splošnimi pogoji in določenimi obvezami smatrajo za poslovno skrivnost in je kot take ni dovoljeno neupravičeno podajati tretjim osebam, jih distribuirati ali z njimi kako drugače neupravičeno razpolagati.
IV. Obračunavanje storitev
Storitev na predmetni platformi se opravlja na način, da uporabnik prvotno vzpostavi klic s centralo preko kontaktov, jasno navedenih na platformi.
Pri klicu na številko 01 je telefonski pogovor s centralo po ceniku operaterja, obračunavanje storitve pa se prične izvajati šele v trenutku, ko se po posredovanju klica s strani centrale na posameznega svetovalca slednji odzove na tak klic.
Telefonski pogovor s centralo je namenjen temu, da uporabnik poda osnovne podatke o sebi in zadevi, v kateri potrebuje pravni nasvet. Na podlagi tega ga nato centrala napoti na konkretnega svetovalca, ki je zadolžen za posamezno področje in vzpostavi telefonsko povezavo med njima.
S podajo osnovnih informacij, kot so:
• ime in priimek,
• naslov,
• datum rojstva,
• telefonska številka
• e-mail naslov
• področje, znotraj katerega potrebuje zdravstveni nasvet,
uporabnik soglaša, da se ti podatki uporabijo za namene delovanja predmetne platforme in lahko kadarkoli s ponovnim klicem na isti kontakt zahteva izbris danih podatkov iz evidence, ki jo vodi platforma.
Uporabnik je seznanjen in soglaša, da se dani podatki uporabijo za usmeritev h konkretnemu svetovalcu in za vodenje statistike znotraj dejavnosti in namena same platforme.
S soglasjem lahko uporabnik platformi poda tudi druge podatke, za katere bo soglašal, da jih lahko nosilec platforme uporabi za nadaljnji marketing in obveščanje o aktualnostih platforme. Neposredno trženje se lahko izvaja prek telefona, navadne pošte, elektronske pošte ali brezplačnih SMS sporočil. Uporabnik lahko kadarkoli s ponovnim klicem na isti kontakt zahteva odjavo ali izbris danih podatkov iz evidence, ki jo vodi platforma.
V. Nadomestila in izplačila
Storitve platforme so plačljive. Storitve bodo obračunane v skladu s spodaj navedenim cenikom (ki vsebuje cene, ki so končne in že vključujejo DDV) ter v skladu s pogodbenim razmerjem, ki ga ima uporabnik sklenjenega s svojim operaterjem.
Storitve platforme bodo uporabniku zaračunane:
v primeru klica na indirektno telefonsko »01« linijo preko drugih virov plačila kot navedeno v nadaljevanju in je tudi objavljeno na https://zdravniknadlani.si/cenik/
• Plačilo prek položnice
Plačilo lahko izvedete tudi s plačilom položnice. Vse informacije za plačilo so dostopne na telefonski številki 01 237 33 66.
• Plačilo prek Monete
Prek Monete lahko minute pogovorov zakupite prek elektronske Monete. Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 01 237 33 66.
• Plačilo prek MasterCard, Karanta ali Visa
Uporabnik lahko minute zakupi tudi prek kartic MasterCard, Karanta ali Visa, in sicer tako, da pokliče na telefonsko številko 01 280 8000, pri čemer se cena klica na navedeno telefonsko številko obračunava po ceniku uporabnika operaterja.
• Plačilo prek SEPA DD (direktna bremenitev)
Uporabnik lahko pogovore plača tudi z direktno bremenitvijo, in sicer tako, da pokliče na številko 01 280 8000 (cena klica po ceniku vašega operaterja) ter poda svoje ime in priimek, mobilno telefonsko številko ali elektronski naslov ter transakcijski račun (IBAN). Za aktivacijo direktne bremenitve je potrebna uporabnikova privolitev, in sicer mora uporabnik potrditi spletno povezavo, ki jo prejme na svoj elektronski naslov ali pa pove kodo, ki jo prejme na svoj mobilni telefon. S tem se storitev aktivira. Zaradi zagotovitve dokazljivosti pravnega posla se pogovor snema ter hrani 3 leta.
Ko uporabnik prvič uporablja storitev prek direktne bremenitve, mu bo le-ta na računu obračunana v 2–7 delovnih dneh.
Uporabnik je dolžan, da na svojem računu zagotovi dovolj sredstev. V primeru, da na računu ni dovolj sredstev in zaradi tega nastanejo dodatni stroški, le-te krije uporabnik.
Uporabnik lahko za plačilo storitev uporablja samo s svojo plačilno kartico.
V primeru, da uporabnik zakupi redni paket, se morebitno preostalo dobroimetje na računu hrani 6 mesecev.
Cenik storitve je vedno dostopen na povezavi https://zdravniknadlani.si/cenik/, kjer bodo lahko objavljeni tudi posebni promocijski in drugi paketi ugodnosti.
V kolikor zdravnik ne pozna odgovora oz. uporabniku ne more nuditi zdravstvenega nasveta, uporabniku ne računamo oz. storniramo plačilo, ki ga je opravil.
VI. Pravna narava telefonskih klicev
Zaradi zagotavljanja višje kakovosti storitev platforme in v namen zagotovitve dokaza o poslu ter morebitnega dokazovanja kršitev predmetnih splošnih pogojev ali veljavne zakonodaje se vsak telefonski klic snema. Skladno z določili 147. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) bo posnetek hranjen najkrajši možen čas oziroma vse, dokler se lahko posel zakonito izpodbija.
VII. Varstvo osebnih podatkov
Osebni podatki bodo predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi uporabnik skladno s predmetnimi splošnimi pogoji izrecno soglaša. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko na isti način, kot ga je uporabnik podal, tudi kadarkoli prekliče, kar lahko povzroči, da platforma ne more izpolniti namena, za katerega se takšni podatki zbirajo, s čimer je uporabnik izrecno seznanjen. Uporabnik ima pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb se uporabnik obrne na kontakt platforme, od koder bo ustrezno preusmerjen na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri nosilcu platforme.
V primeru suma na kršitve določil na področju varstva osebnih podatkov ima uporabnik pravico vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblaščencu.
Podatki se hranijo do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani.
Upravljavec, nosilec platforme, se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (GDPR).
Za potrebe e-obveščanja nosilec platforme uporablja marketinško platformo www.zdravniksvetuje.si. S seznanitvijo s predmetnimi splošnimi pogoji uporabnik soglaša, da se njegovi podatki upravljajo pod pogoji, navedenimi zgoraj, in da se informacije, ki jih posreduje uporabnik, hkrati prenesejo tudi na marketinško platformo, za katero se nosilec platforme izrecno zavezuje zagotavljati enako raven varstva osebnih podatkov kot ga narekuje lokalna in evropska zakonodaja predvsem s podpisom standardnih EU pogodbenih klavzul, če ni v konkretnem primeru določeno drugače.
Dejavnost platforme je v skladu z določili (ZVOP-1) in GDPR. Vsi podatki, ki jih platforma zbira v okviru predmetnih storitev, ter podatki, nastali med delovanjem platforme, se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno zaradi izpolnjevanja namena platforme, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov.
Preko platforme zbranih, pridobljenih ali nastalih podatkov ni dovoljeno posredovati tretjim nepooblaščenim osebam, razen izjemoma pri posredovanju podatkov o plačilih in obračunih.
VIII. Končne določbe
Vse morebitne medsebojne spore se stranke oziroma naslovniki predmetnih splošnih pogojev zavežejo reševati sporazumno, če pa to ne bi bilo mogoče, pa je za reševanje nastalih sporov pristojno stvarno sodišče po sedežu nosilca platforme.
Nosilec platforme lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje, še zlasti, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ter vzroki, ki so izven njegove vplivne sfere. Vsaka tovrstna sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na enak način, kot so objavljeni predmetni splošni pogoji.
Marec 2022
12media d.o.o.